• Granty PPGR
     • Granty PPGR

     • Szanowni Państwo,

      Dziękujemy za zainteresowanie Programem “Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Do kancelarii Urzędu wpłynęło łącznie 159 wniosków o sprzęt komputerowy dla uczniów, potomków pracowników byłych PPGR.

      Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) żąda od Gminy Tolkmicko dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów zgodnych ze złożonym przez Państwa oświadczeniem. Złożone oświadczenia podlegające ocenie będą uznane za prawidłowe w przypadku ich uzupełnienia w formie dodatkowego oświadczenia a także udokumentowania ich zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych.

      W związku z powyższym Burmistrz Tolkmicka zwraca się z prośbą do osób, które złożyły oświadczenia do złożenia dodatkowych dokumentów:

      1) Oświadczenie o stopniu pokrewieństwa, danych lokalizacyjnych placówki edukacyjnej do której uczęszcza uczeń, miejsca zamieszkania przodka – pracownika PPGR – oświadczenie OBLIGATORYJNE ze względu na częsty brak ww. informacji w złożonych wcześniej oświadczeniach.

      2) Potwierdzenia pokrewieństwa w linii prostej (np. akt urodzenia, akt  ślubu, akt zgonu inny dokument/y z których wynika pokrewieństwo) – dokument NIEOBLIGATORYJNY jednakże brak udokumentowania pokrewieństwa MOŻE skutkować ODRZUCENIEM Państwa wniosku przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

      3) W przypadku uczniów uczęszczających do szkół poza gminą Tolkmicko: zaświadczenie ze szkoły, w której dziecko/uczeń pełnoletni się uczy, iż dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. WAŻNE: zaświadczenie powinno zawierać adnotację, czy sprzęt będący przedmiotem przekazania został zwrócony szkole – dokument NIEOBLIGATORYJNY jednakże brak udokumentowania faktu uzyskania sprzętu finansowanego  ze środków publicznych (w przypadku uczniów spoza obszaru gminy Tolkmicko) MOŻE skutkować ODRZUCENIEM Państwa wniosku przez CPPC.

      4) Potwierdzenia informacji dotyczącej zatrudnienia krewnego w PGR (np. umowa o pracę, świadectwo pracy, książeczka/legitymacja ubezpieczeniowa z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie z archiwum zakładowego, zaświadczenie z ZUS, akt notarialny odkupienia mieszkania po PPGR przez pracownika PPGR i inne) – dokument NIEOBLIGATORYJNY.

      Gmina wystąpi o weryfikację informacji o zatrudnieniu pracowników PGR do właściwej terytorialnie delegatury Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Istnieje uzasadnione ryzyko, że w terminie na uzupełnienie wniosku złożonego przez Gminę do CPPC (16 grudnia 2021 roku) KOWR nie przeprowadzi weryfikacji. Brak potwierdzenia faktu zatrudnienia w PGR (czy to w formie informacji z KOWR czy przedstawionych przez Państwa dokumentów) BĘDZIE skutkować ODRZUCENIEM Państwa wniosku przez CPPC.


      Dokumenty należy przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2021 r. do godz. 14.00 w formie:

      OŚWIADCZENIE O STOPNIU POKREWIEŃSTWA, DANYCH LOKALIZACYJNYCH PLACÓWKI EDUKACYJNEJ, MIEJSCA ZAMIESZKANIA PRACOWNIKA PGR:

      1. Oryginału papierowego dostarczonego osobiście lub pocztą tradycyjną do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko, ul. Plac Wolności 3; 82-340 Tolkmicko
      2. Skanu cyfrowego / dokumentu elektronicznego – podpisanego certyfikatem kwalifikowanym / profilem zaufanym na adres poczty elektronicznej: sekretariat@tolkmicko.pl lub na adres skrytki ESP na ePUAP: ov023d2fjt/SkrytkaESP

      ZAŚWIADCZENIA WSKAZANE W PUNKTACH 2-4:

      1. Kserokopii dokumentów oryginalnych dostarczonych osobiście lub pocztą tradycyjną do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko, ul. Plac Wolności 3; 82-340 Tolkmicko
      2. Skanów cyfrowych na adres poczty elektronicznej: sekretariat@tolkmicko.pl lub na adres skrytki ESP na ePUAP: ov023d2fjt/SkrytkaESP

       

      UWAGA: Dostarczenie dokumentów wskazanych w punktach 2, 3 nie jest obowiązkowe. Nie dostarczenie ww. dokumentów może jednak skutkować ODRZUCENIEM Państwa wniosku z dalszej oceny. W przypadku dokumentu potwierdzającego zatrudnienie, wskazanego w punkcie 4 wniosek zostanie odrzucony jeżeli Gmina nie będzie dysponowała dokumentem potwierdzającym zatrudnienie w PGR lub właściwy terytorialnie KOWR nie prześle stosownej informacji potwierdzającej zatrudnienie w terminie lub z przesłanej informacji będzie wynikać, że osoba wskazana w Państwa oświadczeniach nie była pracownikiem PPGR.

      Przypominamy jednocześnie, że w przypadku ograniczenia przez CPPC kwoty na zakup sprzętu komputerowego, o wyborze wniosków (spełniających kryteria) decydować będzie kolejność zgłoszeń do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko (nie dotyczy etapu uzupełniania oświadczeń / dokumentów realizowanego obecnie).

      OSWIADCZENIE-O-STOPNIU-POKREWIENSTWA_(1).pdf​​​​​​​


     • Dzień Misia

     • 25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy

      przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś.

       

      Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo „czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!”. Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez Pluszowego Misia. Jest towarzyszem dzieci i dorosłych w świecie beztroskiej zabawy oraz przyjacielem - powiernikiem największych sekretów i tajemnic. Tego dnia każde dziecko przyniosło do szkoły swojego ulubionego przyjaciela, który towarzyszył im w zajęciach.

      Dzięki temu ponury dzień stał się trochę radośniejszy.

       

      Opracowała:

      U. Staszewska

    • Powiedz, co czujesz. Zdemaskuj emocje.
     • Powiedz, co czujesz. Zdemaskuj emocje.

     • Ruszyła kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia poda nazwą Powiedz, co czujesz. Zdemaskuj emocje.Głównym kierunkiem kampanii jest zwrócenie uwagi na problemy psychiczne i emocjonalne u dzieci i nastolatków oraz które symptomy powinny zmobilizować rodziców i opiekunów do reakcji.Dzwoniąc na bezpłatną i czynną całą dobę infolinię 800 12 12 12 można otrzymać doraźne wsparcie psychologiczne. Młodzi ludzie, którzy od zwykłej rozmowy telefonicznej wolą komunikator, mogą skorzystać z chatu dostępnego na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka https://liblink.pl/4gCLD0YVXtFilm promujący Kampanię:https://liblink.pl/k88JFYvR3d

    • Oferta MAWI
     • Oferta MAWI

     • Przedstawiamy ofertę MAWI FOTO


      - Pakiet 3 produkty za 59 zł.DLA KLAS 0-III

      W cenie jest: zdjęcie grupowe,legitymacje i dwa portrety oraz KALENDARZ

      Pakiet wykonujemy dla każdego ucznia.

      WYKUP JEST DOBROWOLNY!


      Można kupić pojedyńcze zdjęcia z pakietu ( grupowe, legitymacyjne lub kalendarz)

      Według cen podanych w ofercie.


      -Pakiet dwa produkty w cenie 29 zł.dla klas IV-VII


      -Pakiet Pamiątka szkolna w cenie 34 zł. dla klas VIII 


      - zdjęcia dodatkowe- indywidualne.      TERMIN FOTOGRAFOWANIA: 

      29.11.2021 r. - klasy I - III - ul. Szpitalna 6

      30.11.2021 r. - klasy IV - VIII - ul. Szkolna 20

    • Obchody Święta Odzyskania Niepodległości
     • Obchody Święta Odzyskania Niepodległości

     • W dniu 10 listopada uczniowie naszej szkoły udali się do Grobu Nieznanego Żołnierza, aby oddać hołd poległym za wolność Ojczyzny.

      W tym samym dniu społeczność naszej szkoły wzięła udział w akcji "SZKOŁA DO HYMNU" i o godzinie 11.11 wszyscy odśpiewali 4 zwrotki "Mazurka Dąbrowskiego".

    • Szkoła pamięta - podziękowania
     • Szkoła pamięta - podziękowania

     • Szanowni Państwo Dyrektorzy,

      w imieniu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka serdecznie dziękuję za udział w akcji „Szkoła pamięta”. Miło mi poinformować, że w tegorocznej inicjatywie wzięło udział blisko 11 tysięcy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 

      W załączeniu przekazuję pamiątkowy dyplom.

      Udział w tegorocznej edycji akcji MEiN „Szkoła pamięta” zgłosiło blisko 11 tys. placówek (10 784). W inicjatywę łącznie zaangażowało się ponad 1 451 mln uczniów oraz prawie 128 tys. nauczycieli. Zainteresowanie udziałem w przedsięwzięciu zgłaszały także placówki polonijne. Cieszymy się, że tak wielu uczniów i nauczycieli zorganizowało działania upamiętniające!

      Z wyrazami szacunku

      Anna OstrowskaRzecznik PrasowyMinisterstwo Edukacji i Nauki

    • 19 Dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży
     • 19 Dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

     •          

      „Naszym marzeniem jest tworzenie świata,

      w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży…”


                  Nasza szkoła bierze udział w ogólnoświatowej kampanii „19 Dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata i trwa przez pierwszych 19 dni listopada. W tych dniach szczególnie dużo mówi się o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. 

                 Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.

      plakat_19_dni.pdf​​​​​​​

    • Przed Świętem Zmarłych
     • Przed Świętem Zmarłych

     • W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych uczniowie klasy ósmej nie zapomnieli o miejscach pamięci tych, którzy tu mieszkali przed nami i z zaangażowaniem uczestniczyli w porządkowaniu cmentarza ewangelickiego w Kadynach.

    • Dzień Piżamy
     • Dzień Piżamy

     •  

      W dniu 28 października 2021 r. świętowaliśmy w naszej szkole „Dzień Piżamy”. Święto to było dla nas nowe, nietypowe. Było dużo zabawy, śmiechu i istna „rewia mody nocnej”. Przy tej zabawie pamiętaliśmy również o głównych bohaterach tego święta – chorych dzieciach. Dla nich piżama to często jedyne ubranie codzienne. Nasza placówka, w ramach tejże akcji charytatywnej zebrała kwotę 1206,44 zł. Zebrane pieniądze zostaną przekazane fundacji ,,GDY LICZY SIĘ CZAS”.  Celem zbiórki było wsparcie finansowe dzieci przebywających na oddziałach onkologicznych.

      Bardzo serdecznie dziękujemy Rodzicom, Uczniom i Pracownikom szkoły za wsparcie akcji. Pamiętajmy, że dobro wraca...

      Organizatorzy:

      Justyna Franciuk

      Urszula StaszewskaDzień p

    • Pierwsze spotkanie z innowacją ,,Rachmistrz kulinarny”
     • Pierwsze spotkanie z innowacją ,,Rachmistrz kulinarny”

     • W dniu dzisiejszym /tj.25 października/ odbyło się pierwsze spotkanie w ramach innowacji pedagogicznej „Rachmistrz kulinarny”. Uczniowie klas piątych licznie przybyli na wyżej wymienione zajęcia. W takcie zajęć nauczyciele przedstawili uczniom różne sposoby na zamianę jednostek masy. Następnie uczniowie zostali zapoznani z przelicznikiem miar kuchennych, który jest niezwykle przydatny w kuchni. Uczniowie dowiedzieli się także, jak obliczyć wartości poszczególnych produktów, w przeliczeniu na szklankę, łyżkę oraz łyżeczkę.
      W przyswajaniu wiedzy pomocne okazały się filmy edukacyjne, a także quizy, w których dzieci uczestniczyły z wielką przyjemnością i zaangażowaniem.

      Udział w zajęciach pozwoli piątoklasistom rozwinąć zainteresowania kulinarne, nauczy organizacji pracy w kuchni, zdrowego odżywiania, zachowania higieny podczas przyrządzania posiłków, a także matematyki, która jest piętą Achillesa niejednego ucznia.

                                                         

      J. Franciuk

      U. Staszewska

    • Apel z okazji Dnia Nauczyciela
     • Apel z okazji Dnia Nauczyciela

     • W dniu 21.10.2021 r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Dnia Nauczyciela. Uczniowie z klas 7 a i 7 b wraz z wychowawcami oraz Panią Katarzyną Konwent przygotowali z tej okazji program artystyczny składający się z wierszy, piosenek i życzeń dla nauczycieli i pracowników szkoły. Z piosenką wystąpiły również uczniowie z klas: 4, 5 a i 5 b, które przygotowała Pani Justyna Franciuk. Po wystąpieniu uczniów Pani Dyrektor Anetta Gulbertowicz serdecznie podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za pracę oraz wręczyła nagrody i kwiaty.

      Pani Dyrektor wręczając nagrody zacytowała słowa Alberta Hubbarda: "Jedna dobra maszyna potrafi wykonać pracę zwykłych ludzi, ale nie ma takiej maszyny, która mogłaby zastąpić pracę niezwykłego człowieka."

    • Wycieczka do Olsztynka
     • Wycieczka do Olsztynka

     • W dniu 30 września klasa II oraz V,,a” odbyły wycieczkę do Olsztynka. Celem wyjazdu było zwiedzanie Huty Szkła Artystycznego oraz Muzeum Budownictwa Ludowego.

      Podczas wizyty w Hucie Szkła, uczniowie odbyli lekcję teoretyczną.  Dowiedzieli się z czego powstaje szkło, i w jakiej temperaturze wyrabia się różne wyroby ze szkła. Następnie uczestniczyli w pokazie praktycznym. Pracownicy huty za pomocą specjalnych narzędzi (m.in. piszczeli) nadawali kształt swoim figurom ze szkła. Podczas tworzenia dzieł sztuki nie mogło zabraknąć artystycznej wyobraźni.  Każdy był podekscytowany i czekał na efekt finalny. 

      Następnym punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Budownictwa Ludowego. 

      Muzeum to zajmuje spory teren, więc aby obejrzeć zgromadzone tam obiekty, uczniowie odbyli dłuższy spacer. Zobaczyli domy mieszkalne, obiekty inwentarskie, gospodarcze, sakralne i przemysłowe z XIX w.

      Wszyscy uczniowie wrócili zadowoleni, pełni wrażeń, z różnymi ciekawostkami do przekazania rodzicom i krewnym.

      Serdeczne podziękowanie dla Pani Pedagog – Kamili Charytoniuk za pomoc w sprawowaniu opieki nad uczniami.

       

      Opracowała:

      U. Staszewska

       

       

       

       

    • SPRZĄTANIE ŚWIATA
     • SPRZĄTANIE ŚWIATA

     • Wrzesień jest tym miesiącem, w którym w całej Polsce odbywa się Ogólnopolska Akcja Sprzątania Świata. Sprzątanie to nie tylko obowiązek, ale i świetna zabawa! Dzień rozpoczął się od pogadanki na temat: „Dlaczego należy dbać o środowisko, w którym żyjemy?”. Następnie wyposażeni w worki oraz rękawiczki wyruszyliśmy na poszukiwanie śmieci w najbliższej okolicy szkoły. Uczniowie klasy II „a”, V „a” i VII „a” z chęcią i radością włączyły się do akcji by posprzątać „Naszą Ziemię”. Dzieci bardzo zaangażowały się i starały się sumiennie wykonać swoje zadanie.

     • Narodowe czytanie

     • W sobotę 4 września 2021 r. w ramach ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. K. I. Gałczyńskiego w Tolkmicku promowała „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

      Przechodnie mogli na chwilę zatrzymać się na placu Wolności i posłuchać fragmentów ponadczasowego utworu o ludzkiej obłudzie, oportunizmie i kołtunerii.

      Lektorami byli uczniowie naszej szkoły, tj. Oliwia Cymańska, Patrycja Niewiadomska i Jakub Sparzak (kl. VIII) oraz absolwentki Oliwia Brzeska i Wiktoria Wielesik. Wśród czytających znalazły się także reprezentantki grona pedagogicznego: Magdalena Górna (SP Łęcze) i Ewa Szrepfer (SP Tolkmicko).

      Do zobaczenia za rok!

    • Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/22
     • Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/22

     • Dnia 1 września 2021 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystym apelu z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/22. Apel poprowadziła Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Aniela Podborowska. Wystąpił poczet sztandarowy w nowym składzie: Oliwia Cymańska, Alex Andryszczyk i Patrycja Niewiadomska oraz poczet flagowy również w nowym składzie: Judyta Gabiec, Igor Mnich i Julia Ciszewska.

      Po wprowadzeniu sztandaru, odśpiewaniu hymnu państwowego oraz wciągnięciu flagi państwowej na maszt, zabrała głos Pani Dyrektor Anetta Gulbertowicz, przedstawiła uczniom wychowawców i nauczycieli, którzy będą uczyli poszczególnych przedmiotów w bieżącym roku szkolnym. Życzyła uczniom, by rok szkolny 2021/2022 był czasem zdobywania wiedzy i umiejętności, pielęgnowania przyjaźni i współdziałania w grupie. Zwróciła również uwagę na konieczność przestrzegania zasad, które pozwolą wszystkim bezpiecznie funkcjonować w szkole w czasie pandemii.

       

    • Szczepienia przeciw COVID-19
     • Szczepienia przeciw COVID-19

     • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu, w związku z trwającą pandemią COVID-19,przedstawia materiały graficzne Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego na temat szczepień przeciwko COVID-19.  Akcja profilaktyczna ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat szczepień ochronnych i zachęcenia do przyjmowania szczepień, co przyczyni się do zmniejszenia skutków pandemii COVID-19.