•  

      

      

      

                            STATUT

      

                                     ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

      

                                                              W TOLKMICKU

      

                      PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO

      

                                                               „BAJKOWY LAS”

      

      

      

                                                             (Tekst jednolity )

      

      

      

      

      

      

                                                                                      Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej
                                                                                                                              Nr 1/2019/2020

                                                                                                                       z dnia 25.09.2019 r.

      

     Podstawa prawna:

     1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481).

     2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287,1680, 1681).

     3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2018 r. poz. 967
      i 2245 oraz z 2019 r. poz.730 i 1287).

      

     SPIS TREŚCI STR.

     1. ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA WSTĘPNE ……………………..…… 4

     2. ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA …………………… 5-9

     3. ROZDZIAŁ III - ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE …… 9-13

     4. ROZDZIAŁ IV - ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA ……………………... 13-17

     5. ROZDZIAŁ V - NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 17-24

     6. ROZDZIAŁ VI - WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE 24-29

     7. ROZDZIAŁ VII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE ………………………... 29

      

      

     Statut
     Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Tolkmicku
     Przedszkola Miejskiego „Bajkowy Las”

      

      

     ROZDZIAŁ I

     POSTANOWIENIA WSTĘPNE

     § 1

     1. Nazwa przedszkola brzmi: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Tolkmicku Przedszkole Miejskie „Bajkowy Las”.

     2. Przedszkole posługuje się pieczęcią:

     ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

     PRZEDSZKOLE MIEJSKIE

     BAJKOWY LAS

     82 – 340 Tolkmicko, ul. Szpitalna 6

     Tel./fax 55 231 61 46

     3. Lokalizacja przedszkola:

     1) siedziba przedszkola znajduje się w Tolkmicku, ul. Szpitalna 6. W budynku przedszkola funkcjonują 4 oddziały przedszkolne.

     4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Tolkmicko. Siedzibą Gminy Tolkmicko jest Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko przy ul. Plac Wolności 3.

     5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
     w Olsztynie.

      

     § 2

     Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

     1. przedszkolu – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tolkmicku, Przedszkole Miejskie „Bajkowy Las”,

     2. statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
      w Tolkmicku Przedszkola Miejskiego „Bajkowy Las”,

     3. nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola;

     4. rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

     5. podstawie programowej wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności opisane
      w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać wychowanek po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji podstawy programowej.

      

     § 3

      

     Przedszkole zmierza do wypracowania indywidualnego modelu przez:

     1. Posiadanie własnego logo.

     2. Budowanie współpracy partnerskiej z instytucjami.

     3. Objęcie wychowaniem przedszkolnym wszystkich dzieci z najbliższego środowiska.

     4. Współpracę z organizacjami niosącymi pomoc dzieciom.

     5. Promowanie placówki w środowisku.

     6. Tworzenie wizerunku przedszkola przyjaznego dzieciom i rodzicom.

     7. Podejmowanie działań umożliwiających dzieciom poznanie świata i człowieka.

     8. Prowadzenie własnej strony internetowej.

     9. Udział w projektach europejskich.

      

      

     ROZDZIAŁ II

     CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

      

     § 3

     1. Przedszkole:

     1. prowadzi bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez Radę Miejską w Tolkmicku;

     2. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

     3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

     4. realizuje programy nauczania, które uwzględniają podstawę programową wychowania przedszkolnego.

     2. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

     3. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania i gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

     4. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:

     1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
      i poznawczym obszarze jego rozwoju;

     2. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
      i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

     3. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
      i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

     4. zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

     5. wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych
      do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń
      i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

     6. wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

     7. promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków
      i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową
      i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

     8. przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
      o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

     9. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

     10. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

     11. tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania
      i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

     12. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

     13. kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa
      w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

     14. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

     15. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

     16. organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego;

     17. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

     5. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

     1. organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka;

     2. dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

     3. stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności;

     4. indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej
      lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.

      

     6. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

     1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

     2) informuje na bieżąco o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęca do współpracy
     w realizacji programu wychowania przedszkolnego;

     3) opracowuje diagnozę dojrzałości szkolnej dla dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.

     7. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.

     8. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej w oparciu o odrębne przepisy.

     9. Przedszkole podejmuje działania w zakresie promocji i ochrony zdrowia w oparciu
     o odrębne przepisy poprzez:

     1. propagowanie zdrowego stylu życia;

     2. nabywanie przez dzieci umiejętności dbania o zdrowie własne i społeczności, w której żyją;

     3. kształtowanie właściwej postawy wobec otaczającego środowiska.

      

     § 4

     1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

     1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;

     2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa Regulamin spacerów i wycieczek;

     3) zatrudnianie w każdym oddziale nauczyciela i woźnej, które są odpowiedzialne
     za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć
     edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego;

     4) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym;

     5) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

     2. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

     3. Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica).

     § 5

     1. Przedszkole organizuje i udziela pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

     2. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu
     i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka
     oraz na rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzaniu warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowisku społecznym.

     3. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom wychowanków
     i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

     4. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika
     w szczególności:

     1. z niepełnosprawności;

     2. z niedostosowania społecznego;

     3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

     4. z zaburzeń zachowania lub emocji;

     5. ze szczególnych uzdolnień;

     6. ze specyficznych trudności w uczeniu się;

     7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

     8. z choroby przewlekłej;

     9. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

     10. z niepowodzeń edukacyjnych;

     11. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego;

     12. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem
      za granicą.

     5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
     Za jej organizację odpowiada dyrektor.

     6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści,
     w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni.

     7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

     1. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

     2. zajęć rozwijających uzdolnienia;

     3. zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

     4. porad i konsultacji.

     8. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom
     w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

     9. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, dyrektora, poradni psychologiczno-pedagogicznej, asystenta edukacji romskiej, pomocy nauczyciela, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działającego na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

     10. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

      

     ROZDZIAŁ III

     ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

      

     § 6

     1. Organami przedszkola są:

     1. Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, zwany dalej Dyrektorem;

     2. Rada Pedagogiczna;

     3. Rada Rodziców.

     2. Kompetencje Dyrektora:

     1. kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz;

     2. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli
      i pracowników obsługi oraz administracji;

     3. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli;

     4. sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

     5. przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących;

     6. wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy;

     7. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;

     8. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne
      i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole;

     9. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

     3. Zadania Dyrektora:

     1. opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan;

     2. prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola;

     3. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy;

     4. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego;

     5. przedstawienie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających
      ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;

     6. co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także bezpiecznych i higienicznych warunków oraz określenie kierunków ich poprawy;

     7. ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców;

     8. przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;

     9. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;

     10. współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi
      i kontrolującymi;

     11. kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli
      oraz innych pracowników przedszkola;

     12. przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom;

     13. organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

     14. zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami;

     15. współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;

     16. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

     17. dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego.

     4. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:

     1. realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

     2. wykonuje uchwały Rady Gminy Miasta Tolkmicko w zakresie działalności przedszkola;

     3. współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom
      i ich rodzinom;

     4. organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy.

      

     § 7

     1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

     2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
     w Tolkmicku, wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tolkmicku i wszyscy nauczyciele pracujący w Przedszkolu Miejskim „Bajkowy Las”.

     3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.: przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny
     i inni.

     4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.

     5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

     1. zatwierdzenie planów pracy przedszkola;

     2. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów w przedszkolu;

     3. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

     4. uchwalenie statutu przedszkola;

     5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków;

     6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
      w celu doskonalenia pracy przedszkola.

     6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

     1. organizację pracy przedszkola w tym tygodniowy rozkład zajęć;

     2. projekt planu finansowego przedszkola;

     3. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć,
      w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

     4. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

     5. wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola.

     7. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.

     8. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Gminy Miasta Tolkmicko o odwołanie z funkcji dyrektora.

     9. Rada Pedagogiczna wybiera jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tolkmicku.

     10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

     11. Dyrektor wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych
     z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

     12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

     13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów.

     14. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków
     lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

      

     § 8

     1. Rada Rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, Przedszkola Miejskiego „Bajkowy Las” w Tolkmicku jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

     2. W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału.

     3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

     4. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół
     i placówek, i ustalać zasady i zakres współpracy.

     5. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

     6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

     1. uchwalanie regulaminu działalności Rady Rodziców;

     2. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora;

     3. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
      lub wychowania;

     4. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego przedszkola, o ile przedszkole taki program posiada.

     7. Rada Rodziców wybiera jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tolkmicku.

     8. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.

      

      

      

     § 9

     1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą.

     2. Współdziałanie ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola.

     3. Koordynatorem współdziałania organów jest dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji
     i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

     4. Każdy organ może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoja opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

     5. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

      

      

     ROZDZIAŁ IV

     ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

      

     § 10

     1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wniosek dyrektora.

     2. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w dni robocze
     od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

     3. Godziny funkcjonowania przedszkola uwzględniają potrzeby rodziców.

     4. Czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 5 godzin dziennie w godzinach od 8.00 do 13.00.

     5. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

     1. liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy;

     2. wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego;

     3. wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.

     6. Zasady rekrutacji do przedszkola określają odrębne przepisy.

     § 11

     1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
     w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

     2. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25.

     3. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie
     od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału.

     4. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia edukacji przedszkolnej przez dzieci tego oddziału.

      

     § 12

     1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego.

     2. Podstawową formą pracy jest zabawa i zajęcia wspierające rozwój dziecka kierowane
     i niekierowane, prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.

     3. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki
     w przedszkolu trwa 60 minut.

     4. Czas prowadzonych zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych zajęć religii, zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:

     1) z dziećmi w wieku 3-4-lat – około 15 min.;

     2) z dziećmi w wieku 5-6-lat – około 30 min.

     5. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. Zasady organizacji nauki religii regulują odrębne przepisy.

     6. Przedszkole na wniosek rodziców dzieci organizuje nieodpłatne zajęcia dodatkowe.
     W przedszkolu mogą być organizowane następujące zajęcia dodatkowe:

     1) gimnastyka korekcyjna;

     2) artystyczne np. warsztaty plastyczne, umuzykalniające, teatralne itp.

     7. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od posiadanych kompetencji nauczyciela, możliwości organizacyjnych przedszkola, posiadanej bazy; uwzględniają potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

     8. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb zajęcia specjalistyczne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

     9. Organizacja oraz prowadzenie ww zajęć odbywać się będzie na zasadach określonych
     w odrębnych przepisach.

      

     § 13

     1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola. Zasady opracowania arkusza organizacji stanowią odrębne przepisy.

     2. Zaopiniowany przez organizację związkową arkusz organizacji przedszkola, zatwierdza organ prowadzący po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

     3. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora
     na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.

      

     4. Ramowy rozkład dnia obejmuje:

     1) dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów,

     2) czas schodzenia i rozchodzenia się dzieci,

     3) czas realizacji podstawy programowej,

     4) pory posiłków:

     a) śniadanie

     b) obiad

     c) podwieczorek

     5) czas na odpoczynek,

     6) czas zajęć grupowych, zespołowych, indywidualnych, dodatkowych.

     5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb
     i zainteresowań dzieci.

     6. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

      

     § 14

     1. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone do użytku przez dyrektora.

     § 15

     1. Ustala się szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci:

     1. dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 6:30 – 8:00. Rodzice obowiązani są zgłaszać nieobecności dziecka telefonicznie lub osobiście poprzedniego dnia nauczycielce w grupie. Ewentualne spóźnienia rodzice mogą zgłosić telefonicznie danego dnia, najpóźniej do 9:00;

     2. osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej. Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności
      za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami sali itp.;

     3. do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości
      co do stanu zdrowia dziecka, nauczycielka może żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka. Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców
      lub upoważnione przez nich osoby dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo;

     4. upoważnienie pisemne powinno zawierać imiona i nazwiska rodziców, imię i nazwisko dziecka oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej z numerem PESEL oraz serią i numerem dowodu osobistego tej osoby oraz deklarację zgody na udostępnienie danych osobowych;

     5. osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości i na żądanie nauczycielki okazać go. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami wychowanka i dyrektorem;

     6. przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.);

     7. o każdym przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie informowany jest dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego. Przedszkole podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami;

     8. rodzice zobowiązani są do odbioru dziecka z przedszkola do godziny 16:30.

     9. w przypadku odbioru dziecka przez rodziców lub osoby upoważnione po godzinie 16:30 (godzina zamknięcia przedszkola), nauczycielka zobowiązana jest do skontaktowania się telefonicznego z rodzicami dziecka. Nauczycielka ma prawo za spóźnienie rodzica pobrać opłatę w wysokości 30 zł.

     10. w przypadku powtarzających się sytuacji opisanych w pkt. 9 podjęte zostaną następujące działania:

     1. rozmowa wyjaśniająca dyrektora z rodzicami dziecka,

     2. wystosowanie pisma do rodziców dziecka,

     3. wystąpienie dyrektora z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola.

     1. w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie;

     2. w przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców i osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora i najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka w celu ustalenia miejsca ich pobytu;

     3. życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez postanowienie lub orzeczenie sądowe.

      

     § 16

     1. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje uchwała Rady Miejskiej
     w Tolkmicku.

     2. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dotyczy dzieci w wieku do lat 5 włącznie.

     3. Korzystanie z posiłków w przedszkolu jest odpłatne.

     4. Przedszkole zapewnia 3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek.

     5. Wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor w porozumieniu z intendentem.

     6. Dzienna stawka wyżywienia ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

     7. Przy wyliczeniu opłat za poszczególne posiłki zachowuje się proporcje:

     1. Obiad – 50% stawki dziennej

     2. Śniadanie – 30% stawki dziennej

     3. Podwieczorek – 20 % stawki dziennej.

     8. Szczegółowe zasady związane z wnoszeniem opłat za świadczenia wykraczające ponad czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz za wyżywienie dziecka reguluje umowa cywilno-prawna zawarta między przedszkolem, reprezentowanym przez dyrektora
     a rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka.

      

     § 17

     1. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:

     1. 4 sale zajęć wraz z niezbędnym wyposażeniem;

     2. gabinet terapii;

     3. pomieszczenia administracyjne i gospodarcze;

     4. zaplecze sanitarne;

     5. boisko szkolne;

     6. sala gimnastyczna.

     2. Archiwum przedszkolne znajduje się w wydzielonej części budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tolkmicku przy ul. Szkolnej 20.

     3. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest dyrektor, który składa
     tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, opiekunów tych pomieszczeń.

     4. Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie Zespołu Szkolno- Przedszkolu określa dyrektor, przy czym ustalenia dyrektora nie mogą naruszać obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

      

     ROZDZIAŁ V

     NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

      

     § 18

     1. Zespół Szkolno - Przedszkolny zatrudnia nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących nauczycielami, pracujących w Przedszkolu Miejskim „Bajkowy Las”
     w Tolkmicku.

     2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych
     oraz ustawa Kodeks pracy.

     3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy
     do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

     4. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:

     1. sumienne i staranne wykonywanie pracy;

     2. przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce;

     3. przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku;

     4. przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych;

     5. dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia;

     6. przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

      

     § 19

     1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską o ich zdrowie, poszanowanie godności osobistej dziecka.

     2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą
     w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jakość.

     3. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami program wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie go do użytku.
     Może również zaproponować program opracowany przez innego autora. Przeprowadza diagnozę przedszkolną i
     obserwację swoich wychowanków. Realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.

     4. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i innymi specjalistycznymi.

     5. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci.

     6. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.

     7. Nauczyciel wykonujący zajęcia wychowawczo-dydaktyczne lub opiekuńcze w dniu wolnym od pracy otrzymuje w zamian inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie.

     8. Nauczyciele prowadzą działania edukacyjne związane z realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

     9. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:

     1. współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przedszkolnego i korelowania ich treści;

     2. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów ewaluacji pracy opiekuńczo-edukacyjnej;

     3. organizowanie wewnątrz przedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

     4. współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także
      w uzupełnianiu ich wyposażenia;

     5. opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania przedszkolnego.

     10. Inne zadania nauczycieli:

     1. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

     2. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości
      i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

     3. prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) w roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej;

     4. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną;

     5. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego;

     6. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;

     7. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;

     8. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci
      z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających
      w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju m.in. przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych uroczystości, w których mogą brać udział zainteresowani rodzice;

     9. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
      i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

     10. realizacja zaleceń dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących;

     11. czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej;

     12. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;

     13. poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

     14. współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci;

     15. współpraca z nauczycielkami zajęć dodatkowych;

     16. przestrzeganie regulaminu Rady Pedagogicznej;

     17. otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu
      z ich rodzicami w celu:

     a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

     b) ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,

     c) włączenia ich w działalność przedszkola,

     1. prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie
      z obowiązującymi programami nauczania, odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy;

     2. szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw;

     3. korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych;

     4. udział w pracach zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej;

     5. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

     11. Nauczyciele planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiadają za jej jakość.

     12. Nauczyciel przygotowuje na piśmie:

     1. plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oddziału, z wyprzedzeniem trzydniowym;

     2. dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności;

     3. sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym;

     4. scenariusze zajęć edukacyjnych dla potrzeb zajęć otwartych i koleżeńskich.

     13. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci, mając na celu poznanie i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez:

     1. wywiad z rodzicem i dzieckiem,

     2. kartę pracy indywidualnej,

     3. kartę obserwacji rozwoju dziecka, diagnozę dziecka realizującego roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.

      

     § 20

     1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci
     w godzinach pracy przedszkola. Nauczyciel jest zobowiązany:

     1. przestrzegać procedur obowiązujących w przedszkolu, a zwłaszcza procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w sytuacjach kryzysowych;

     2. zgłaszać dyrektorowi przedszkola wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola;

     3. niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych;

     4. udzielić dziecku pierwszej pomocy w przypadku urazu lub wystąpienia choroby;

     5. dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu, usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby zagrażać zdrowiu dzieci;

     6. przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;

     7. niezwłocznie przerwać zajęcia i wyprowadzić dzieci z zagrożonego miejsca, jeżeli zagrożenie powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć;

     8. sprawdzać warunki prowadzenia zajęć z dziećmi w danym miejscu (sala, ogród, plac zabaw) przed rozpoczęciem tych zajęć; jeżeli warunki bezpieczeństwa nie są spełnione, nauczyciel ma obowiązek zawiadomić o tym dyrektora przedszkola;
      do czasu usunięcia zagrożenia nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć
      w danym miejscu;

     9. przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia z zakresu bhp i p.poż., odbywać wymagane szkolenia;

     2. Za organizację i zdrowie dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych odpowiadają osoby prowadzące te zajęcia.

      

     § 21

     1. W przedszkolu działa zespół nauczycieli ds. nowelizacji statutu, którego zadaniem jest:

     1. monitorowanie zmian w prawie oświatowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi
      na przepisy wskazujące konieczność zmiany statutu;

     2. przygotowanie dla dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej projektu zmian w statucie.

      

      

     § 22

     1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

     1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka;

     2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców
      w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;

     3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

     4. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

     2. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

     1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

     2. rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo
      w życiu przedszkola;

     3. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

     4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci;

     5. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

      

      

     § 23

     1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci nauczyciele:

     1. zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju
      i zachowania ich dziecka;

     2. udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka;

     3. organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną specjalistyczną;

     4. uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych
      w przedszkolu.

     2. Ustala się następujące formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz
     ich częstotliwość:

     1. we wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie którego Dyrektor zapoznaje rodziców ze statutem Przedszkola Miejskiego „Bajkowy Las”, programem przedszkola na dany rok szkolny, a nauczyciele z zestawami programów wychowania przedszkolnego (konkretnych oddziałów przedszkolnych),

     2. w grudniu rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej dzieci w formie pisemnej informacji zawierającej opis aktualnego poziomu rozwoju
      i propozycji działań wspomagających,

     3. w kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka
      i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę.

     4. ponadto w razie potrzeb organizuje się w trakcie roku dodatkowe zebrania z rodzicami grupowe i ogólne, konsultacje, rozmowy indywidualne z rodzicami, zajęcia otwarte
      i inne formy współpracy.

     6. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, psychologiczną i pedagogiczną m.in. z:

     1) Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Elblągu,

     2) Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

      

     § 24

     1. Stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w przypadkach uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi Zespołu, tworzy dyrektor, za zgodą organu prowadzącego.

     1. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, RR oraz organu prowadzącego, dyrektor Zespołu powołuje osobę na stanowisko wicedyrektora.

     2. Zakres obowiązków wicedyrektora:

     1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie obserwacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli;

     2. prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości;

     3. prowadzenie księgi zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa;

     4. opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania;

     5. wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;

     6. przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla wskazanych przez dyrektora nauczycieli;

     7. wstępna kontrola dokumentacji wycieczek;

     8. opracowywanie planu apeli, imprez szkolnych i kalendarza szkolnego;

     9. organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji konwencji o prawach dziecka;

     10. pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez dyrektora godzinach;

     11. zapewnianie pomocy nauczycieli w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym;

     12. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
      w organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji;

     13. nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w Zespole za zgodą dyrektora i pozytywnej opinii Rady Rodziców w zakresie działania programowego;

     14. opracowywanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

     15. kontrolowanie w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych;

     16. kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli dzieciom w zakresie zgodności ich z podstawową programową;

     17. współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną;

     18. kontrolowanie pracy pracowników obsługi;

     19. dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;

     20. współpraca z poradnią pedagogiczno – psychologiczną, policją i służbami porządkowi
      w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku w Zespole i na jego terenie;

     21. przestrzeganie wszelkich regulaminów wewnętrznych, a w szczególności regulaminu pracy, przepisów w zakresie bhp i p/poż;

     22. wykonywanie poleceń dyrektora Zespołu;

     23. zastępowanie dyrektora Zespołu podczas jego nieobecności w zakresie delegowanych uprawnień.

     § 25

      

     1. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tolkmicku zatrudnia się pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych
     i obsługi, pracujących w Przedszkolu Miejskim „Bajkowy Las”.

     2. Zadaniami pracowników zatrudnionych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tolkmicku jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola w zakresie finansowym
     i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

     3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

     1. przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

     2. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

     3. wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

     4. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

     5. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

     6. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

     4. Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników ustala dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego.

      

     ROZDZIAŁ VI

     WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE

      

     § 26

     1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

     2. Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

     3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko w wieku 2,5 lat.

     4. Szczególnie uzasadnione przypadki to:

     1. sytuacja rodzinna (np. dziecko z rodziny patologicznej);

     2. sytuacja prawna dziecka (np. adopcja lub rodzina zastępcza);

      

     1. sytuacja losowa lub materialna;

     2. do przedszkola uczęszcza starsze rodzeństwo.

     5. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje, na wniosek rodziców, dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

     6. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

     1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnego z zasadami bezpieczeństwa, odpowiadającego jego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym;

     2. szacunku dla swoich potrzeb;

     3. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

     4. poszanowania godności osobistej i własności intelektualnej;

     5. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

     6. swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, z poszanowaniem zdania innych;

     7. rozwijania cech indywidualnych i postaw twórczych;

     8. ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego.

     7. Wychowanek przedszkola ma również prawo do:

     1. akceptacji takim jakim jest;

     2. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

     3. aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;

     4. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy;

     5. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;

     6. wypoczynku, jeśli jest zmęczony;

     7. jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony;

     8. zdrowego jedzenia.

     8. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

     1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości;

     2. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli
      i innych pracowników przedszkola;

     3. przestrzegania ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

     4. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę;

     5. dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu;

     6. sygnalizowania złego samopoczucia i potrzeb fizjologicznych.

     9. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy lub dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego.

      

     § 27

     1. Dziecko za dobre zachowanie i postępy w nauce może być w przedszkolu nagrodzone:

     1) ustną pochwałą nauczyciela;

     2) pochwałą do rodziców;

     3) pochwałą dyrektora ;

     4) nagrodą rzeczową.

     2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących w przedszkolu zasad:

     1) ustną uwagą nauczyciela;

     2) odsunięciem od zabawy na krótki czas;

     3) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy;

     4) czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw.

     3. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

     4. Wychowankowie przejawiający zachowania agresywne zagrażające zdrowiu innych dzieci poddawani są wnikliwej obserwacji przez nauczycieli i pedagoga/psychologa, którzy podejmują decyzję o:

     1. powiadomieniu dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego;

     2. powiadomieniu rodziców dziecka;

     3. spotkaniu nauczycieli i pedagoga/psychologa z rodzicami w obecności dyrektora przedszkola w celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań wychowawczych;

     4. skierowaniu dziecka do poradni psychologiczno–pedagogicznej w celu dokonania diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii;

     5. innych działaniach podjętych w porozumieniu z rodzicami.

      

     § 28

     1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka
     na świeżym powietrzu.

     2. Dziecko powinno dostarczyć do przedszkola wyprawkę, która zostanie określona przed rozpoczęciem roku szkolnego.

     3. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola rzeczy wartościowych, telefonów komórkowych, tabletów. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zepsute lub zagubione.

      

     § 29

     1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

     2. Rodzice mają prawo do:

     1. zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu programami oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola i z planów tygodniowych w danym oddziale;

     2. uzyskiwania na bieżąco rzetelne informacje na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów swojego dziecka;

     3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w celu rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy;

     4. wybierania swojej reprezentacji w formie rady rodziców;

     5. zapoznania się ze statutem przedszkola oraz regulaminem rady rodziców;

     6. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;

     7. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną, poprzez swoje przedstawicielstwo;

     8. otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie
      z potrzebami;

     9. dokonywania wyboru zajęć dodatkowych;

     10. udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości i imprez przedszkolnych;

     11. zapoznawania się z planowanym jadłospisem.

     2. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, a także z Międzynarodową Konwencją Praw Dziecka rodzice ponoszą odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie swoich dzieci.

     3. Do podstawowych obowiązków rodziców wychowanka przedszkola należy:

      1. śledzenie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej.

      2. bezzwłoczne informowanie przedszkola o zmianach telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania;

      3. uczestniczenie w formach współpracy organizowanych przez przedszkole;

      4. kontrolowanie, ze względów bezpieczeństwa, co dziecko zabiera do przedszkola;

      5. zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia;

      6. zapewnienie dziecku warunków do regularnego uczęszczania na zajęcia;

      7. przestrzeganie godzin pracy przedszkola, pobytu dziecka w przedszkolu oraz ramowego rozkładu dnia;

      8. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

      9. zawiadamianie wychowawcy lub dyrektora o przyczynach długotrwałych nieobecności dziecka (powyżej 14 dni);

      10. dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka po przebytej zakaźnej chorobie, pozwalającego na pobyt dziecka w przedszkolu;

      11. bezzwłoczne informowanie przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

      12. rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka szczególnie w przypadku, gdy może to być istotne dla jego bezpieczeństwa, stosowanej diety;

      13. przyprowadzanie dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowia;

      14. terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;

      15. respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców;

      16. przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych;

      17. współpraca z nauczycielkami prowadzącymi grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola;

      18. przestrzeganie niniejszego statutu;

     4. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować wychowawcę lub dyrektora
     o kłopotach zdrowotnych dziecka, w tym o alergiach, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

     5. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi medyczne z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.

     6. Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do przedszkola w jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed nauczycielką.

     7. Nauczycielka danego oddziału ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców o zaobserwowanych, niepokojących sygnałach dotyczących stanu zdrowia dziecka.

     8. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku otrzymania zawiadomienia o jego chorobie.

     9. W każdej niepokojącej sytuacji związanej ze stanem zdrowia dziecka lub wypadkiem
     w trakcie pobytu dziecka pod opieką nauczycieli, należy stosować określona procedurę udzielania pierwszej pomocy, wprowadzoną stosownym zarządzeniem dyrektora.

      

     § 30

     1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka
     z listy przedszkolaków w n/w przypadkach:

      1. stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu
       i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego
       w przedszkolu trybu postępowania.

      2. braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka
       w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni,

     2. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:

     1. indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych,

     2. konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,

     3. konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,

     4. rozmowy z dyrektorem,

     3. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje dyrektor, stosując poniższą procedurę:

     1. wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru,

     2. ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa-negocjacje dyrektora, psychologa
      z rodzicami,

     3. zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np. M-GOPS w Tolkmicku, PPP w Elblągu),

     4. przedstawienie członkom Rady pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka,

     5. podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków,

     6. rozwiązanie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług.

     4. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.

     5. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni
     od jej otrzymania do
     Burmistrza Tolkmicka.

      

     ROZDZIAŁ VII

     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      

     § 31

     1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Tolkmicku prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

     2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tolkmicku prowadzi własną planowaną gospodarkę finansową i materiałową, za którą odpowiedzialny jest dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tolkmicku i zatrudniony w Zespole Obsługi Szkół w Tolkmicku główny księgowy.

      

     § 32

     1. Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Przedszkola Miejskiego „Bajkowy Las” lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, odczytując zebranym pełny jego tekst. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu Statutu. Rada Pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu lub uchwala nowy statut.

     2. Nowelizacja statutu obliguje Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego do opracowania tekstu jednolitego statutu.

     3. Z treścią Statutu można zapoznać się w gabinecie dyrektora oraz na stronie internetowej przedszkola.

     4. Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Tolkmicku, Przedszkola Miejskiego „Bajkowy Las” w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 01.10.2019 r.