• Granty PPGR
     • Granty PPGR

     • Szanowni Państwo,

      Dziękujemy za zainteresowanie Programem “Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Do kancelarii Urzędu wpłynęło łącznie 159 wniosków o sprzęt komputerowy dla uczniów, potomków pracowników byłych PPGR.

      Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) żąda od Gminy Tolkmicko dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów zgodnych ze złożonym przez Państwa oświadczeniem. Złożone oświadczenia podlegające ocenie będą uznane za prawidłowe w przypadku ich uzupełnienia w formie dodatkowego oświadczenia a także udokumentowania ich zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych.

      W związku z powyższym Burmistrz Tolkmicka zwraca się z prośbą do osób, które złożyły oświadczenia do złożenia dodatkowych dokumentów:

      1) Oświadczenie o stopniu pokrewieństwa, danych lokalizacyjnych placówki edukacyjnej do której uczęszcza uczeń, miejsca zamieszkania przodka – pracownika PPGR – oświadczenie OBLIGATORYJNE ze względu na częsty brak ww. informacji w złożonych wcześniej oświadczeniach.

      2) Potwierdzenia pokrewieństwa w linii prostej (np. akt urodzenia, akt  ślubu, akt zgonu inny dokument/y z których wynika pokrewieństwo) – dokument NIEOBLIGATORYJNY jednakże brak udokumentowania pokrewieństwa MOŻE skutkować ODRZUCENIEM Państwa wniosku przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

      3) W przypadku uczniów uczęszczających do szkół poza gminą Tolkmicko: zaświadczenie ze szkoły, w której dziecko/uczeń pełnoletni się uczy, iż dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. WAŻNE: zaświadczenie powinno zawierać adnotację, czy sprzęt będący przedmiotem przekazania został zwrócony szkole – dokument NIEOBLIGATORYJNY jednakże brak udokumentowania faktu uzyskania sprzętu finansowanego  ze środków publicznych (w przypadku uczniów spoza obszaru gminy Tolkmicko) MOŻE skutkować ODRZUCENIEM Państwa wniosku przez CPPC.

      4) Potwierdzenia informacji dotyczącej zatrudnienia krewnego w PGR (np. umowa o pracę, świadectwo pracy, książeczka/legitymacja ubezpieczeniowa z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie z archiwum zakładowego, zaświadczenie z ZUS, akt notarialny odkupienia mieszkania po PPGR przez pracownika PPGR i inne) – dokument NIEOBLIGATORYJNY.

      Gmina wystąpi o weryfikację informacji o zatrudnieniu pracowników PGR do właściwej terytorialnie delegatury Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Istnieje uzasadnione ryzyko, że w terminie na uzupełnienie wniosku złożonego przez Gminę do CPPC (16 grudnia 2021 roku) KOWR nie przeprowadzi weryfikacji. Brak potwierdzenia faktu zatrudnienia w PGR (czy to w formie informacji z KOWR czy przedstawionych przez Państwa dokumentów) BĘDZIE skutkować ODRZUCENIEM Państwa wniosku przez CPPC.


      Dokumenty należy przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2021 r. do godz. 14.00 w formie:

      OŚWIADCZENIE O STOPNIU POKREWIEŃSTWA, DANYCH LOKALIZACYJNYCH PLACÓWKI EDUKACYJNEJ, MIEJSCA ZAMIESZKANIA PRACOWNIKA PGR:

      1. Oryginału papierowego dostarczonego osobiście lub pocztą tradycyjną do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko, ul. Plac Wolności 3; 82-340 Tolkmicko
      2. Skanu cyfrowego / dokumentu elektronicznego – podpisanego certyfikatem kwalifikowanym / profilem zaufanym na adres poczty elektronicznej: sekretariat@tolkmicko.pl lub na adres skrytki ESP na ePUAP: ov023d2fjt/SkrytkaESP

      ZAŚWIADCZENIA WSKAZANE W PUNKTACH 2-4:

      1. Kserokopii dokumentów oryginalnych dostarczonych osobiście lub pocztą tradycyjną do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko, ul. Plac Wolności 3; 82-340 Tolkmicko
      2. Skanów cyfrowych na adres poczty elektronicznej: sekretariat@tolkmicko.pl lub na adres skrytki ESP na ePUAP: ov023d2fjt/SkrytkaESP

       

      UWAGA: Dostarczenie dokumentów wskazanych w punktach 2, 3 nie jest obowiązkowe. Nie dostarczenie ww. dokumentów może jednak skutkować ODRZUCENIEM Państwa wniosku z dalszej oceny. W przypadku dokumentu potwierdzającego zatrudnienie, wskazanego w punkcie 4 wniosek zostanie odrzucony jeżeli Gmina nie będzie dysponowała dokumentem potwierdzającym zatrudnienie w PGR lub właściwy terytorialnie KOWR nie prześle stosownej informacji potwierdzającej zatrudnienie w terminie lub z przesłanej informacji będzie wynikać, że osoba wskazana w Państwa oświadczeniach nie była pracownikiem PPGR.

      Przypominamy jednocześnie, że w przypadku ograniczenia przez CPPC kwoty na zakup sprzętu komputerowego, o wyborze wniosków (spełniających kryteria) decydować będzie kolejność zgłoszeń do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko (nie dotyczy etapu uzupełniania oświadczeń / dokumentów realizowanego obecnie).

      OSWIADCZENIE-O-STOPNIU-POKREWIENSTWA_(1).pdf​​​​​​​


     • Dzień Misia

     • 25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy

      przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś.

       

      Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo „czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!”. Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez Pluszowego Misia. Jest towarzyszem dzieci i dorosłych w świecie beztroskiej zabawy oraz przyjacielem - powiernikiem największych sekretów i tajemnic. Tego dnia każde dziecko przyniosło do szkoły swojego ulubionego przyjaciela, który towarzyszył im w zajęciach.

      Dzięki temu ponury dzień stał się trochę radośniejszy.

       

      Opracowała:

      U. Staszewska

    • Powiedz, co czujesz. Zdemaskuj emocje.
     • Powiedz, co czujesz. Zdemaskuj emocje.

     • Ruszyła kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia poda nazwą Powiedz, co czujesz. Zdemaskuj emocje.Głównym kierunkiem kampanii jest zwrócenie uwagi na problemy psychiczne i emocjonalne u dzieci i nastolatków oraz które symptomy powinny zmobilizować rodziców i opiekunów do reakcji.Dzwoniąc na bezpłatną i czynną całą dobę infolinię 800 12 12 12 można otrzymać doraźne wsparcie psychologiczne. Młodzi ludzie, którzy od zwykłej rozmowy telefonicznej wolą komunikator, mogą skorzystać z chatu dostępnego na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka https://liblink.pl/4gCLD0YVXtFilm promujący Kampanię:https://liblink.pl/k88JFYvR3d

    • Oferta MAWI
     • Oferta MAWI

     • Przedstawiamy ofertę MAWI FOTO


      - Pakiet 3 produkty za 59 zł.DLA KLAS 0-III

      W cenie jest: zdjęcie grupowe,legitymacje i dwa portrety oraz KALENDARZ

      Pakiet wykonujemy dla każdego ucznia.

      WYKUP JEST DOBROWOLNY!


      Można kupić pojedyńcze zdjęcia z pakietu ( grupowe, legitymacyjne lub kalendarz)

      Według cen podanych w ofercie.


      -Pakiet dwa produkty w cenie 29 zł.dla klas IV-VII


      -Pakiet Pamiątka szkolna w cenie 34 zł. dla klas VIII 


      - zdjęcia dodatkowe- indywidualne.      TERMIN FOTOGRAFOWANIA: 

      29.11.2021 r. - klasy I - III - ul. Szpitalna 6

      30.11.2021 r. - klasy IV - VIII - ul. Szkolna 20

    • Obchody Święta Odzyskania Niepodległości
     • Obchody Święta Odzyskania Niepodległości

     • W dniu 10 listopada uczniowie naszej szkoły udali się do Grobu Nieznanego Żołnierza, aby oddać hołd poległym za wolność Ojczyzny.

      W tym samym dniu społeczność naszej szkoły wzięła udział w akcji "SZKOŁA DO HYMNU" i o godzinie 11.11 wszyscy odśpiewali 4 zwrotki "Mazurka Dąbrowskiego".

    • Szkoła pamięta - podziękowania
     • Szkoła pamięta - podziękowania

     • Szanowni Państwo Dyrektorzy,

      w imieniu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka serdecznie dziękuję za udział w akcji „Szkoła pamięta”. Miło mi poinformować, że w tegorocznej inicjatywie wzięło udział blisko 11 tysięcy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 

      W załączeniu przekazuję pamiątkowy dyplom.

      Udział w tegorocznej edycji akcji MEiN „Szkoła pamięta” zgłosiło blisko 11 tys. placówek (10 784). W inicjatywę łącznie zaangażowało się ponad 1 451 mln uczniów oraz prawie 128 tys. nauczycieli. Zainteresowanie udziałem w przedsięwzięciu zgłaszały także placówki polonijne. Cieszymy się, że tak wielu uczniów i nauczycieli zorganizowało działania upamiętniające!

      Z wyrazami szacunku

      Anna OstrowskaRzecznik PrasowyMinisterstwo Edukacji i Nauki

    • 19 Dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży
     • 19 Dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

     •          

      „Naszym marzeniem jest tworzenie świata,

      w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży…”


                  Nasza szkoła bierze udział w ogólnoświatowej kampanii „19 Dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata i trwa przez pierwszych 19 dni listopada. W tych dniach szczególnie dużo mówi się o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. 

                 Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.

      plakat_19_dni.pdf​​​​​​​