• Szczepienia przeciw COVID-19
     • Szczepienia przeciw COVID-19

     • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu, w związku z trwającą pandemią COVID-19,przedstawia materiały graficzne Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego na temat szczepień przeciwko COVID-19.  Akcja profilaktyczna ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat szczepień ochronnych i zachęcenia do przyjmowania szczepień, co przyczyni się do zmniejszenia skutków pandemii COVID-19.

    • Msze święte z okazji rozpoczęcia roku szkolnego i katechetycznego
     • Msze święte z okazji rozpoczęcia roku szkolnego i katechetycznego

     • Dnia 1 września 2021 o godz. 9.00 zapraszamy Uczniów naszej Szkoły z klas 4 - 8, ich Rodziców i Nauczycieli na Mszę świętą z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego i katechetycznego.

      Dnia 5 września 2021 o godz. 11.00 zapraszamy Uczniów naszej Szkoły z klas 1 -3 i Przedszkolaków, ich Rodziców i Nauczycieli na Mszę świętą z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego i katechetycznego. Podczas Mszy świętej zostaną poświęcone przybory i tornistry pierwszoklasistów, a także udzielone zostanie specjalnie z tej okazji błogosławieństwo dzieci.

      Ks. Andrzej Dołęgowski

     • HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

     • Zespół Szkolno – Przedszkolny w TolkmickuSzkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tolkmicku HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

      Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 dla klas I – III, odbędzie się o godz. 8.45. w sali gimnastycznej w budynku przy ul. Szpitalnej 6.

      Klasy I – III, ul. Szpitalna 6 godz. 8.45 – sala gimnastyczna

      Klasa I – wych. Jolanta Sadowska- gabinet 33

      Klasa II – wych. Urszula Staszewska – gabinet 34

      Klasa III a – wych. Agata Sierzputowska – gabinet 35

      Klasa III b – wych. Marzena Chojnacka – gabinet 36

      Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 dla klas IV – VIII, odbędzie się o godz. 10.00. w hali gimnastycznej w budynku przy ul. Szkolnej 20

      Klasy IV – VIII, ul. Szkolna 20 hala gimnastyczna godz. 10.00.

      Klasa IV – wych. Justyna Wilczyńska, nauczyciel wspomagający Katarzyna Mikołajczak–Niemczuk - gabinet nr 4

      Klasa V a - wych. Justyna Franciuk - gabinet nr 6

      Klasa V b- wych. Marzena Siekierko - gabinet nr 3

      Klasa VI – wych. Aneta Szempińska – gabinet nr 7

      Klasa VII a - wych. Aleksandra Sosnowska-Kessler- gabinet nr 9

      Klasa VII b wych. Małgorzata Lemanowicz - gabinet nr 8

      Klasa VIII- wych Anna Gudaniec - gabinet nr2

      Drodzy Rodzice i Uczniowie,

      Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy: biała bluzka/koszula i czarne bądź granatowe spódniczki/spodnie. Spodnie powinny być z materiału.

      Musimy pamiętać o zachowaniu reżimu sanitarnego - zgodnie z wytycznymi GIS, MZ, MEiN:

      • każdy z uczniów po wejściu na salę gimnastyczną (kl. I-III) i halę gimnastyczną (kl. IV – VIII) musi posiadać maseczkę,

      • wskazane jest częste mycie rąk bądź dezynfekcja,

      • należy zachować odstęp co najmniej 1.5 m,

      • prosimy o przyniesienie ze sobą długopisu i notatnika w celu zapisania informacji organizacyjnych,

      do budynków Szkoły mogą wchodzić tylko uczniowie.

      Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tolkmicku

      Anetta Gulbertowicz, Renata Rzepnicka

     • Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tolkmicku

     • Zarządzenie nr 32/2020/2021 z dnia 24.08.2021 r. Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tolkmickuw sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganiei przeciwdziałanie COVID-19 w trakcie prowadzonych zajęćw Zespole szkolno - Przedszkolnym w Tolkmicku

      Na podstawie:• Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374),• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.),• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm. oraz z 2020 r. poz. 3 1337ze zm.),• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),

      zarządza się, co następuje:

      § 1

      1. Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa mającą na celu zapobieganiei przeciwdziałanie COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tolkmicku w trakcie prowadzonych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tolkmicku zajęć, stanowiącą załącznik 1 do zarządzenia.

      2. Wprowadza się procedurę postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19, stanowiącą załącznik 2 do zarządzenia.

      § 2

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 r.


      Anetta Gulbertowicz

      dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tolkmicku

      Zalacznik_1.pdf

      Zalacznik_2.pdf​​​​​​​

     • Wytyczne MEiN, MZ i GIS

     •    Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tolkmicku      
      Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tolkmicku
      Przedszkole Miejskie „Bajkowy Las” w Tolkmicku

      Wytyczne MEiN, MZ i GIS

      dla szkół podstawowych i placówek – tryb pełny stacjonarny

      (aktualizacja sierpień 2021)                  

       

      Ogólne zasady dla szkół i placówek:

      + Szczepienie

      • rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

      Dezynfekcja

      • przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

      Dystans

      • minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

      Higiena

      • częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

      Maseczka

      • w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

      Wietrzenie

      • przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

       

      W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19.

       

      Organizacja zajęć

      1. Do szkoły/przedszkola może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
      2. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego
       na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
      3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły/przedszkola i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony
       na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły/przedszkola opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
      4. Przy wejściu do budynku szkoły/przedszkola należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk oraz regularnie napełniać dozowniki. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły/przedszkola w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.
      5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły/przedszkola lub na teren szkoły/przedszkola TYLKO  w uzasadnionych sytuacjach, zachowując zasady:
      1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
      2. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
      3. dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
      4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych
       z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne
       w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.
      1. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły/przedszkola, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
      2. Należy ograniczyć, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane
       do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach placówki. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.
      3. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
      4. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły/przedszkola) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu. Dopuszcza się używanie innych urządzeń do bezdotykowego pomiaru temperatury.
      5. Jeżeli pracownik szkoły/przedszkola zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły/przedszkola (rekomendowany własny środek transportu).
      6. Należy zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły/przedszkola, szczególnie w miejscach wspólnych, i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły/przedszkola. W miarę możliwości, sale i węzły sanitarne powinny być wyznaczone dla poszczególnych klas w sposób umożliwiający zachowanie zasady dystansu społecznego.
      7. W miarę możliwości należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzględniający m.in.:
      • godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,
      • korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),
      • korzystanie ze stołówki szkolnej,
      • zajęcia na boisku.
      1. W miarę możliwości jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali, a do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele, którzy nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.
      2. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:
      • zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,
      • pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
      • przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
      • w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,
      • w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę.
      1. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu
       do szkoły/przedszkola należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania
       i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
      2. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
      3. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkole/przedszkolu należy czyścić lub dezynfekować.
      4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
      5. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie czyszczone
       z użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących.
       W sali gimnastycznej podłoga powinna być myta przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez daną klasę.
      6. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
      7. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
      8. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone,
       z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni
       z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
      9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
      10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
       w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
      11. Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, należy przystosować inne pomieszczenia na szatnię lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły zgodnie z harmonogramem/planem dnia (lub tygodnia), aby uniknąć kontaktu dzieci z różnych klas.
      12. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się w pierwszej kolejności regularne mycie rąk wodą z mydłem, ewentualnie dezynfekcję rąk. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych – czyszczenie przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji.
      13. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki (najlepiej chirurgicznej).
      14. Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych
       w szkole. Nie powinny odbywać się one w trakcie zajęć obowiązkowych szkoły, a po ich zakończeniu. Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz dokładne wietrzenie sal.
      15. Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
      16. Dyrektor szkoły ma obowiązek aktualizacji i upowszechnienia wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem:
      • specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych, konsultacji i zajęć
       w formie zdalnej,
      • zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych,
      • aktualnych przepisów prawa.
      1. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania
       w szkole/przedszkolu dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.:

      - obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,

      - w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa maseczką.

       

      Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

      1. Przy wejściu głównym należy umieścić numer do kontaktu z inspekcją sanitarną
       w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.
      2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, które wchodzą do szkoły, dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta
       i nos maseczką oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji.
      3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie,
       w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z mydłem.
      4. Należy monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
      5. Należy monitorować codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.
      6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
      7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
      8. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.
      9. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
      10. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci
       w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.
      11. Jeżeli z pomieszczeń szkoły/przedszkola korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać go do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, użytych przyrządów
       i sprzętów należących do szkoły/przedszkola, jak również do wietrzenia tych pomieszczeń.

       

      Gastronomia

      1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. W przypadku kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły pracownicy gastronomii powinni stosować maseczkę (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
      2. Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem albo dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
      3. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych, zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami
       w czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach
       i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
      4. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych, z zachowaniem zasad bezpiecznego
       i higienicznego spożycia posiłku.
      5. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
      6. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.
      7. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu
       i wyparzyć. Jeżeli żywność zapewniona jest przez firmę zewnętrzną, a szkoła nie posiada zastawy stołowej wielorazowej, należy stosować jednorazowe naczynia i sztućce.
      8. Należy usunąć dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej. Mogą być one wydawanie tylko bezpośrednio przez obsługę. W stołówce należy zrezygnować z samoobsługi i dozowników do samodzielnego nalewania napojów. Dania i produkty muszą być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki.
      9. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych
       oraz sztućców.

                                                    

      Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników

      1. Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających
       z Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole/przedszkolu szczegółowych rozwiązań.
      2. Do pracy w szkole/przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
      3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
      4. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.
      5. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
      6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor w trybie natychmiastowym odsuwa go
       od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania
       w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
      7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
      8. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
      9. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
      10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły/przedszkola należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

      * Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

      1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.

      Załączniki – instrukcje

      1. mycia rąk

      https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece

      1. dezynfekcji rąk

      https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

      1. prawidłowego zdejmowania maseczki

      https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

      1. prawidłowego zdejmowania rękawiczek

      https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

      1. wykaz produktów biobójczych

      http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

      1. zalecenia w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych

      https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876